startpunt startpunt startpunt startpunt startpunt startpunt

Wanneer kunt u huren

U komt in aanmerking om een ruimte te huren als u voldoet aan een aantal eisen die het bestuur van de Stichting Startpunt stelt. Deze eisen hebben te maken met de afwegingen die het bestuur in het kader van de verhuur moet maken. Voordat aan een (door-)starter of snuffelvestiging een ruimte wordt verhuurd moet een aantal zaken namelijk helder zijn, waaronder de plannen en de financiële draagkracht van de huurder in kwestie. Het centrum is bedoeld voor een aantal categorieën ondernemers. We onderscheiden in principe vier groepen:

  1. Starters
  2. Doorstarters
  3. Snuffelvestigingen
  4. Flexplekken

We lichten deze kort toe.
U bent starter voor de Stichting Startpunt als u in plaats van via een loondienstbetrekking een inkomen wilt verdienen via een eigen bedrijf.
Indien er tegelijkertijd ook nog sprake is van een loondienstbetrekking dan moet u aan het bestuur aannemelijk kunnen maken dat u een serieus en voldragen plan heeft. Daarom dient u minimaal over een goed ondernemingsplan te beschikken en -in de meeste gevallen- over een inschrijving bij en een vestigingsvergunning van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland. Er moet tenslotte worden voorzien in een bankgarantie van twee maanden huur.

Voor doorstarters geldt in grote lijnen hetzelfde. Bij deze categorie wordt er echter van uitgegaan dat er sprake is van een bedrijf, maar dat dit nog maar relatief kort heeft bestaan. U kunt daarbij denken aan een jong bedrijf dat de zolder of garage is ontgroeid, maar de stap naar een zelfstandig (huur-) pand nog te groot vindt.

U bent een snuffelvestiging als uw bedrijf afkomstig is uit een andere provincie Fryslân, dan wel een ander deel van de provincie, en overweegt om een nevenvestigingen te openen in Fryslân c.q. Joure, hetzij het bedrijf of een deel daarvan te verplaatsen naar deze provincie/Joure. Vooruitlopend op dat besluit wilt u voor een beperkte duur (minimum nader te bepalen) een ruimte huren om de marktmogelijkheden en haalbaarheid te verkennen.

Flexplekken
Heeft u tijdelijk of parttime kantoorruimte nodig, dan kunt u kiezen voor een flexibel kantoor. U kunt een kantoorruimte voor een korte periode of zelfs voor een beperkt aantal uren huren. In overleg wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Het bestuur van de Stichting Startpunt besluit over het al dan niet verhuren van een bedrijfsruimte en alles wat daarmee direct en indirect te maken heeft zonder last of ruggespraak.

Indien u vragen heeft over de eisen of geschiktheid kunt u contact opnemen met Klaas Hoekstra.

$title foto 1$title foto 2

Partner Gemeente De Fryske Marren Partner ABN-AMRO Bank Joure Partner Cornel Projecten B.V. Partner A. Holtrop Beheer B.V.